Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

20 grudnia 2016 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

 

P o r z ą d e k    o b r a d :
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Zakrzewo za 2016 r.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za 2015 r.
6. Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020;
2)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
3) zmieniającą uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022;
5) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zakrzewo na rok 2017.
8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo na rok 2017.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 15 grudnia 2016 r. o godz. 1400

2) Komisja Rewizyjna w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 1100

3) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 1400

4) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 1500