Jesteś tutaj:   

2018 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2019 r.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Hali Widowiskowo- Sportowej w Zakrzewie
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku Gminy
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dłużnikowi przez Kierownika Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie ulgi odnośnie należności z tytułu dostaw wody, której wartość przekracza kwotę 2.000,00 zł
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiardowo Złotowskie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2018/2019
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2018/2019
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zamiany nieruchomości gminy na inną nieruchomość
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie"
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.
w sprawie określenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór wniosku o wypłatę dotacji
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych