Jesteś tutaj:   

2021 rok

Zarządzenie nr 4.2021

ZARZĄDZENIE NR 4.2021 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.

Na podstawie § 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021",

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.
2. W naborze mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie, które łącznie spełniają następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 2. 1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2021 roku, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

2. Wójt Gminy Zakrzewo wybierze do 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 roku.
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) opiniowanie złożonych ofert;
b) przedłożenie opinii Wójtowi.
4. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) zgodne ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, należy umieścić w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5 (77-424 Zakrzewo) bądź przesłać za pomocą Poczty Polskiej na adres Urzędu Gminy w Zakrzewie. Termin składania kandydatur upływa dnia 8 lutego 2021 roku o godzinie 15:00.
5. Komisja konkursowa zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
6. Udział w pracach komisji opiniującej oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
§ 3. Ogłoszenie o naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.zakrzewo.org.pl/;
2) w siedzibie organu administracji publicznej, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia,
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej Gminy www.zakrzewo.org.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ewidencji ludności Urzędu Gminy w Zakrzewie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik ( word , pdf )

Lista wiadomości
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo”- aktualizacja na lata 2021-2030
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 34/1 położonej w Prochach
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 rok
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 26/32 położonej w Kujankach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustalenia zasad rozliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 106/8 położonej w Zakrzewie
w sprawie zbycia działki w gminie Zakrzewo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035" oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 r.
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie”
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2021/2022
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2021/2022
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zakrzewo
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Zakrzewo
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok