Jesteś tutaj:   

2021 rok

Zarządzenie nr 3.2021

ZARZĄDZENIE NR 3.2021 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zmianą z 2020 r. poz. 1378,), art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 5 ust. 2 pkt 2 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021",

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Wzory druków znajdują się na stronie organu administracji publicznej Gminy w zakładce „Organizacje Pozarządowe".
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ewidencji ludności Urzędu Gminy w Zakrzewie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik ( word , PDF

Lista wiadomości
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo”- aktualizacja na lata 2021-2030
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 34/1 położonej w Prochach
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 rok
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 26/32 położonej w Kujankach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku
w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustalenia zasad rozliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 106/8 położonej w Zakrzewie
w sprawie zbycia działki w gminie Zakrzewo
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035" oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 r.
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie”
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2021/2022
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2021/2022
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zakrzewo
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Zakrzewo
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2021 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2021 rok