Jesteś tutaj:   

2020 rok

Zarządzenie nr 39.2020

ZARZĄDZENIE Nr 39.2020 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo¬rządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży pojazd specjalny strażacki marki Jelcz, model S416 26,0 t, o numerze rejestracyjnym PAF 6821, stanowiący własność Gminy Zakrzewo.
2. Warunki przetargu określa ogłoszenie, które stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:
1)  Tadeusz Dywel - Przewodniczący Komisji,
2)  Magdalena Paciorek - Sekretarz Komisji,
3)  Sławomir Pająk - Członek Komisji.
§ 3. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 4. Wzór umowy sprzedaży pojazdu specjalnego strażackiego stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
§ 5. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 6. Ogłoszenie o przetargu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik nr 1 ( pobierz )

Załącznik nr 2 ( pobierz )

Załącznik nr 3 ( pobierz )

Załącznik nr 4 ( pobierz )

Lista wiadomości
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2021 rok
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w okresie stanu epidemii
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru wniosków i realizacji programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG powstałych w wyniku działalności rolniczej w Gminie Zakrzewo”
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2020 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2020 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zakrzewo
w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2020 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2020 rok
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 r
w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad najmu oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i remiz strażackich stanowiących własność Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia wzoru wniosku o nadanie Zakrzewskiej Nagrody Rodła
zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji zbiórki podpisów poparcia o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców Gminy Zakrzewo opłat za śmieci tzw. „TANIE SEGREGOWANIE”
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Nowa Wiśniewka
w sprawie organizacji akcji zbiórki podpisów poparcia o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców Gminy Zakrzewo opłat za śmieci tzw. „TANIE SEGREGOWANIE”
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2020/2021
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2020/2021
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020 - 2030
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2020 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2020 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji do budowy podziemnego zbiornika na deszczówkę oraz wzoru wniosku o wypłatę dotacji