Jesteś tutaj:   

2019 rok

Zarządzenie nr 97.2019

ZARZĄDZENIE NR 97.2019 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815), art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 5 ust. 2 pkt 2 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII.102.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020",

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury , sztuki i edukacji,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.zakrzewo.org.pl/;
2) w siedzibie organu administracji publicznej, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia,
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej Gminy www.zakrzewo.org.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy w Zakrzewie, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik nr 1 ( pobierz )

- zał. 1 do warunków konkursu - oferta ( doc , pdf )

- zał. 2 do warunków konkursu - korekta ( doc , pdf )

- zał. 3 do warunków konkursu - karta oceny formalnej ( doc , pdf )

- zał. 4 do warunków konkursu - karta oceny merytorycznej ( doc , pdf )

 

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2019 r
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Wersk na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wiśniewka
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiardowo Złotowskie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 11.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie powołania członków zespołu spisowego dla inwentaryzacji majątku gminy w Urzędzie Gminy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie określenia wzorów dokumentów do określenia wysokości i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2019 r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Finansowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie określenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór wniosku o wypłatę dotacji
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 rok
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Zakrzewo
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru uczestników do projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"
w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i przygotowywania projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydania decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przyznawania tej Karty a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia spraw świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Zakrzewo dla spółek wodnych oraz wzoru formularza sprawozdania zrealizowanego zadania
w sprawie powołania Gminnego Komitetu Dożynkowego
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2019 r.
w sprawie określenia zasad najmu oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i remiz strażackich stanowiących własność Gminy Zakrzewo
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kujan na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2018 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Zakrzewo dla spółek wodnych oraz wzoru formularza sprawozdania zrealizowanego zadania
w sprawie zbycia kontenera o konstrukcji metalowej
w sprawie ustalenia zasad naboru wniosków na rezerwację miejsca do handlowania oraz wysokości opłat za rezerwację miejsca na targowisku „Mój Rynek" w Zakrzewie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Sołectw: Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Głomsk, Kujan, Ługi, Nowa Wiśniewka, Osowiec, Prochy, Stara Wiśniewka, Smiardowo Złotowskie i Wersk
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2019/2020.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2019/2020
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zakrzewo
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw Gminy Zakrzewo w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo oraz udzielenia Zastępcy Wójta pełnomocnictwa do podpisywania pism w toku postępowań administracyjnych
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Zakrzewo w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo oraz udzielenia Sekretarzowi Gminy pełnomocnictwa do podpisywania pism w toku postępowań administracyjnych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zakrzewo i zmiany Statutu Sołectwa Drożyska Wielkie
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2019  r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz  kultury fizycznej i rekreacji
w sprawie zbycia działki w gminie Zakrzewo
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2019 r.