Jesteś tutaj:   

2017 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017 - 2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2022
w sprawie zbycia działki w gminie Zakrzewo
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2018 rok
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie ustanowienia służebności na działce numer 28/9 położonej w obrębie Kujan
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długoterminowego użytkowania"
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2016 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Zakrzewo.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2017/2018.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie powołania zespołu powypadkowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujanie.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.