Jesteś tutaj:   

2016 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2022
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakrzewo
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2022
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Zakrzewo i jej jednostkach i zakładach budżetowych
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy obiektu fizjograficznego
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, pogłębienia studni oraz wydawania opinii w sprawie ich dofinansowania
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Zakrzewo w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo oraz udzielenia Sekretarzowi Gminy pełnomocnictwa do podpisywania pism w toku postępowań administracyjnych
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie
w sprawie zasad organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2015 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na 24 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia kierownika tej jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Zakrzewo na 2016 rok
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zakrzewo odrębnymi ustawami na 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.