Jesteś tutaj:   

2015 rok

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro"
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo prowadzenia niektórych spraw Gminy Zakrzewo oraz udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo pełnomocnictwa do podpisywania pism w toku postępowań administracyjnych
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Zakrzewo.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie powołania zastępcy wójta
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 rok
w sprawie zmiany Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Zakrzewo
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
w sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Zakrzewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów, biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie"
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.
w sprawie zasad organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie działek w gminie Zakrzewo
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
w sprawie zasad wynajmu i pobierania opłaty za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na działkach numer 224 i 251 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wiśniewka
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.