Jesteś tutaj:   

2014 rok

Lista wiadomości
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie powołania członków zespołu spisowego dla inwentaryzacji majątku gminy w Urzędzie Gminy
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiardowo Złotowskie na powiększenie nieruchomości sąsiedniej
zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie"
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Zakrzewo i Kujan
w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi systemu informatycznego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego działek w gminie Zakrzewo
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na działce numer 895/3 położonej w Zakrzewie
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie ustanowienia procedury udzielenia pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Zakrzewo dla samorządowej instytucji kultury
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 rok
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przyznawania tej Karty a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przyznawania tej Karty a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach.
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Drożyska Wielkie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Zakrzewo dla spółek wodnych oraz wzoru formularza sprawozdania zrealizowanego zadania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie zasad do organizacji przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014 - 2022
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie unieważnienia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu.
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Hali Widowiskowo- Sportowej w Zakrzewie
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu na rzecz Gminy Zakrzewo zabudowanych nieruchomości gruntowych.
w sprawie niepodnoszenia wysokości stawek czynszu za 2014 r. za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.