Jesteś tutaj:   

2013 rok

Lista wiadomości
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i przygotowywania projektów pism i decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 119/3 położonej w miejscowości Osowiec, gmina Zakrzewo przed upływem okresu na jaki została zawarta
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2014r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustanowienia służebności swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę numer 29/2 położoną w obrębie Kujan.
w sprawie zatwierdzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Zakrzewo
w sprawie ustalenia na 2014 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
w sprawie zbycia działek w gminie Zakrzewo
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2014 rok
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Gminy Zakrzewo
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych gminy Zakrzewo
w sprawie zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury - „Domu Polskiego" - Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu na rzecz Gminy Zakrzewo budynku mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na działkach numer 69/21 i 86 położonych w Drożyskach Małych
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego, przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Zakrzewo".
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków i opinii wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Zakrzewo
w sprawie okresowego powierzenia sekretarzowi gminy kierowania bieżącymi sprawami gminy Zakrzewo
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiące własność Gminy Zakrzewo
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii