Jesteś tutaj:   

2012 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012 - 2022
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2013r.
w sprawie opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo- Sportowej w Zakrzewie
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie i gminnych jednostkach organizacyjnych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie zasad wynajmu i pobierania opłaty za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie i świetlicy w Domu Seniora
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Zakrzewo i Kujan
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2011 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012 - 2022
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Drożyska Wielkie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. dr Bolesława Domańskiego w Zakrzewie, ul.29 stycznia 29
w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Zakrzewo.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012 - 2022
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. dr Bolesława Domańskiego w Zakrzewie, ul. 29 stycznia 29
w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie i gminnych jednostkach organizacyjnych
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Hali Widowiskowo- Sportowej w Zakrzewie
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2011 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.
w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie okresowego powierzenia sekretarzowi gminy kierowania bieżącymi sprawami Gminy Zakrzewo
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2012r.