Jesteś tutaj:   

2011 rok

Lista wiadomości
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta sekretarzowi gminy
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Zakrzewo
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie ustalenia na 2012 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i nie rolnicze stanowiących własność Gminy Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie powołania komisji przetargowej
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2012 rok
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi wieczystemu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2010.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych na rzecz dotychczasowego najemcy położonego w miejscowości Kujan nr 20/7
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Kujan, Drożyska Wielkie i Zakrzewo
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2011r.
w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (aktowej)
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zakrzewie, ul. Ks. Domańskiego 13.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Starej Wiśniewce 16.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Złotowskim 3.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie, ul. 29 stycznia 29.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2010 rok
zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2011r.
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju
w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2011r przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych