Jesteś tutaj:   

2010 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku Gminy
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2010 rok
w sprawie zbycia działki w obrębie wsi Kujan
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025
w sprawie ustalenia na 2011 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Zakrzewo kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zakrzewo na 2011 rok
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za pierwsze półrocze 2010 roku
w sprawie zamiany nieruchomości gminy na inną nieruchomość
w sprawie zbycia niezabudowanej działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kujan na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Kujan
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2010 rok
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Zakrzewo
w sprawie określenia źródeł dochodów, z których dokonywana będzie spłata długoterminowego kredytu w 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Zakrzewo kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 zł
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2010 rok
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2010 rok
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2009
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2009 rok
w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (aktowej)
w sprawie ustalenia terminów i godzin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Zakrzewie