Jesteś tutaj:   

2009 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2009 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach
w sprawie projektu budżetu gminy Zakrzewo na 2010 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie kupna nieruchomości gruntowej pod budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Wiśniewka
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie ustalenia na 2010 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Zakrzewo nieruchomości od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Zakrzewie
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2009 rok
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego i odpłatności za udostępnienie aktów normatywnych na informatycznych nośnikach danych
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za pierwsze półrocze 2009 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na dzień 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2009 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2008
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2009 rok
w sprawie zbycia zabudowanej działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Wersku
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Kujan
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (aktowej)
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wydania decyzji administracyjnych
w sprawie podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2009 r.
w sprawie prognozy kwoty długu gminy