Jesteś tutaj:   

2008 rok

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia zasad rozliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zakrzewo
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 116/1 i 116/2 położonych w miejscowości Osowiec
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym budynkiem gospodarczym na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w miejscowości Kujan nr 3a
w sprawie zamiany nieruchomości gminy na inną nieruchomość
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Kujan
w sprawie ustalenia na 2009 rok stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz opłat dzierżawy za lokale i pomieszczenia użytkowe obowiązujących na terenie Gminy Zakrzewo.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Zakrzewo dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za pierwsze półrocze 2008 r.
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Śmiardowo Złotowskie
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2007
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
w sprawie podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2008 r.
w sprawie prognozy kwoty długu gminy