Jesteś tutaj:   

Uprawnienia

Uprawnienia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990r.

 

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4) wykonywanie budżetu,
 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
6. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
7. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
8. Kierownikiem urzędu jest wójt.
9. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
10. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
11. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.