Jesteś tutaj:   

---- Wójt

Podstawowe zadania

Zadania Wójta wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie

Wójt realizuje zadania określone w § 26a Statutu Gminy Zakrzewo i zadania prawem mu przypisane,  w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie stanowiska pracy Urzędu oraz jego pracowników,
4) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
6) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
8) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, członków zarządu oraz pracowników samorządowych,
10) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu  czynności kancelaryjnych,
11) ustalanie regulaminu pracy Urzędu i innych aktów wewnętrznego zarządzania,
12) nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień oraz powierzonych,
13) wykonywanie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,
14) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Zakrzewo za rok 2013

Lista wiadomości