Jesteś tutaj:   

Skargi i wnioski

INFORMACJA O DNIACH I GODZINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 
  W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW i INTERWENCJI
  oraz TRYBU ICH ZAŁATWIANIA

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46) oraz przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Skargi, wnioski i interwencje mogą być wnoszone:
pisemnie, faxem, ustnie do protokołu. pocztą elektroniczną (e-mail) lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (e-PUAP).
Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu  w godzinach urzędowania.
Interesantów  w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1) wójt  - w  każdą środę od 1400 do 1530;
2) sekretarz oraz kierownik Referatu Finansowego  w sprawach załatwianych przez podległych pracowników   -  codziennie w godzinach pracy Urzędu

 W przypadku nieobecności wójta skargi i wnioski przyjmują sekretarz gminy albo skarbnik gminy (kierownik Referatu Finansowego)   - według właściwości rzeczowej. 

Skargi i wnioski można też składać pocztą elektroniczną  (e-mail: ug_zakrzewo@pro.onet.pl)
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (e-PUAP: /zakrzewo/SkrytkaESP). 

Tryb załatwiania skarg i wniosków:

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Jeżeli wójt  nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.

 Opłaty:
Skargi i wnioski  - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego -nie podlegają opłacie skarbowej na mocy  ustawy z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)
Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.