Jesteś tutaj:   

2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII.253.2018 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 25 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII.253.2018 RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 25 października 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami: z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr inż. Antoni Łosoś

Załącznik ( pobierz )

Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
o zmianie uchwały nr IV/28/03 w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiardowie Złotowskim
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo
zmieniająca uchwałę Nr XII.94.2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi szkołom i przedszkolom funkcjonującym na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek
w sprawie zasad korzystania z targowiska „Mój Rynek" w Zakrzewie
zmieniająca uchwałę nr XXXII.190.2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zakrzewo
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zakrzewo w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
o zmianie uchwały nr II.10.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zakrzewo
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018 - 2022
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wiśniewce
w sprawie uznania skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce za bezzasadną
w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z miejsca do grillowania położonego przy jeziorze Proboszczowskim w Zakrzewie
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakrzewo
w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Stara Wiśniewka
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w roku 2018
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2018 rok”
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmiardowo Złotowskie
w sprawie zgłoszenia sołectwa Śmiardowo Złotowskie do uczestnictwa w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie ustalenia pisowni nazw niektórych ulic na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018- 2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zakrzewo”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Zakrzewo
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zakrzewo”
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
o zmianie uchwały nr XXXI.185.2017 w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zakrzewo" oraz określenia zasad i trybu jego nadawania