Jesteś tutaj:   

2013 rok

UCHWAŁA nr XXVIII.192.2013 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 18 grudnia 2013 r

UCHWAŁA Nr XXVIII.192.2013
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 18 grudnia 2013 r.

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

 Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII.137.2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
(-) Antoni Łosoś

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2013-2022

Załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Objaśnienia

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Zakrzewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014 - 2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
zmieniająca uchwałę nr XVIII.141.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
zmieniająca uchwałę nr XVIII.140.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Zakrzewo za bezzasadną
w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe odprowadzenie ścieków
w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej jezioro Łączyn położone w Drożyskach Wielkich oraz nieruchomości stanowiącej jezioro Śmiardowskie położone w Śmiardowie Złotowskim
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
w sprawie stawek podatku od środków transportu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
zmieniająca uchwałę Nr XXII.164.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zakrzewo
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 141/67, położonej w Zakrzewie przy ul. Osmańczyka
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka, gmina Zakrzewo
zmieniająca uchwałę nr XVIII.140.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w roku 2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zakrzewo środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2013 rok”.
w sprawie uznania skargi Pani Aleksandry Cieplińskiej na Wójta Gminy Zakrzewo za bezzasadną
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie
w sprawie zmian w budżecie gminy Zakrzewo na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2013 - 2022
w sprawie uznania skargi Pani Krystyny Van Dessel na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie za bezzasadną
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonych w ewidencji jako działka nr 141/50 położonej w Zakrzewie przy ul. Osmańczyka
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym