Otwarte konkursy ofert

Rok 2021

Zakrzewo, 23 lutego 2021 r. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zmianą z 2020 r. poz. 1378) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo.

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 2 marca 2021 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ( word , PDF )

Wyniki konkursu ofert - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( word , PDF )

Zarządzenie nr 3.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r.

Rok 2020

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.

Zarządzenie nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Zarządzenie nr 98.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej 


Rok 2019

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej


Rok 2018 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej   

Informacje o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych 


 

Rok 2017

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  


Rok 2016

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  


 

Rok 2015

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  


 

Rok 2014

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych