Jesteś tutaj:   

---- Organizacje pozarządowe

Wzory druków

Wzory dokukumentów obowiązujących w otwartym konkursie ofert na rok 2021 

Wzór oferty ( doc , pdf )

Wzór korekty ( doc , pdf )

Karta oceny formalnej ( doc , pdf )

Karta oceny merytorycznej ( doc , pdf)

Zgłoszenie kandydata na członka komisji  ( doc , pdf )


Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055). UWAGA! Te stowarzyszenia, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert lub złożyły ofertę realizacji zadania publicznego w trybie 19a ustawy przed dniem wejścia w życie zmian sprawozdania z realizacji składają zgodnie ze „starymi" wzorami.

Wzór oferty ( doc , pdf )

Sprawozdanie ( doc, pdf )

Wzór oferty tryb 19a ( doc , pdf )

Sprawozdanie tryb 19a ( doc , pdf )

Wzór umowy ( pdf )

Lista wiadomości