Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „........................................................................" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu ........................................................................, mający siedzibę przy ul. .........................................................
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu .................................................:
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „....................................................................................................................." w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. ................................................................................., beneficjentowi projektu ................................................................ oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ................................................... (nazwa i adres ww. podmiotów). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu ........................................................................................ oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie bądź osobiście w Gminie Zakrzewo ul. Kujańska 5, 77 – 424 Zakrzewo lub poprzez e-mail: iodo@zakrzewo.org.pl
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.