Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie – w zakresie Gospodarki Nieruchomościami

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanym dalej „RODO" informuję, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
2. Inspektor Danych Osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych - Anetą Buława-Żak w następujący sposób:
- drogą elektroniczną: iodo@zakrzewo.org.pl
- pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
3. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, a w szczególności:
• oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• podziału, scaleń nieruchomości,
• wycena nieruchomości
• zawieranie umów dzierżawy i najmu,
• sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów oraz zbywanie nieruchomości w formie bezprzetargowej,
• sprzedaż lokali mieszkalnych
• zawieranie umów zamiany,
• nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu
• prowadzenie innych spraw zgodnie z właściwością,
• rozgraniczenia nieruchomości,
• nadawania numerów porządkowych nieruchomości,
Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
7. Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych .
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.