Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
Z administratorem można kontaktować się:
listownie: ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo,
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: bip.zakrzewo.org.pl,
telefonicznie: 67 266 70 75.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (Aneta Buława- Żak),
pod adresem iodo@zakrzewo.org.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815 i poz. 2087),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 oraz z 2019 r. poz. 730, poz. 1403 i poz. 1579
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125 i poz. 534, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym uzyskania kopii danych przy czym: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) usunięcia swoich danych osobowych,
6) przenoszenia swoich danych osobowych,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
7. Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, i nie będą profilowane.

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego