Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych)

Tożsamość administratora: Administratorami są : Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27- odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5- odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Zakrzewo z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.

Dane kontaktowe administratora:
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem -Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem- Wójtem Gminy Zakrzewo można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Administrator- Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator- Wójt Gminy Zakrzewo wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, panią Anetę Buława-Żak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób: drogą elektroniczną poprzez email iodo@zakrzewo.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
wydania Pani/Panu dowodu osobistego,
unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
uzyskaniu przez Panią/ Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy- o dowodach osobistych.

Odbiorcy danych:
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Okres przechowywania danych :
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

Prawa podmiotów danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych:
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego