Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanym dalej „RODO" informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.

2. Inspektor ochrony danych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Anetą Buława-Żak w następujący sposób:
• drogą elektroniczną: iodo@zakrzewo.org.pl
• pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu nawiązania najmu gminnego obiektu użyteczności publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - RODO.

4 Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Prawo do cofnięcia zgody:
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową nawiązania najmu pomieszczeń obiektu użyteczności publicznej..

10.Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego