Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO – GKRPA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Danych jest: Wójt Gminy Zakrzewo, Urząd Gminy Zakrzewo z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Administrator – Wójt Gminy Zakrzewo, wyznaczył inspektora ochrony danych panią Anetę Buława – Żak, z którym można się skontaktować poprzez e- mail: iodo@zakrzewo.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Celem zbierania danych jest prowadzenie działań zgodnych z realizacją obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w niżej wymienionych ustawach.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
• ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
5. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator Danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy obowiązującego prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Zgodnie z RODO przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego