Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PODATKI I OPŁATY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Zakrzewo –
Urząd Gminy w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.

2. Z administratorem można kontaktować się:
 listownie: ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo,
 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: bip.zakrzewo.org.pl,
 telefonicznie: 67 266 70 75.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pani Aneta Buława-Żak, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@zakrzewo.org.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:
 naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych i prawnych,
 naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych,
 poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 wydawania zaświadczeń o użytkach rolnych, o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67)

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego