Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna

Niektóre miejsca publiczne na terenie gminy objęte są monitoringiem wizyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy  w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
2. W Urzędzie Gminy Zakrzewo ostał wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochorny Danych, panią Anetą Buława Żak w następujący sposób: drogą elektroniczną (e-mail: iodo@zakrzewo.org.pl) lub pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
3. Monitoringiem wizyjnym na terenie gminy objęte są następujące obiekty:
- teren wokół tzw. domu nauczyciela (budynek przy ul. Dworcowej, Zakrzewo)
- teren wokół tzw. Domu Seniora (budynek przy ul. W. Szczepańskiego, Zakrzewo)
- teren targowiska gminnego „Mój Rynek" (Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka)
- wiata i przyległy teren przy promenadzie (Zakrzewo, Jezioro Proboszczowskie)
- teren skweru przy blokach (Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka)
- teren przy fontannie (Zakrzewo, plac Wolności)
- teren rekreacyjny (Kujanki)
- plaża nad jeziorem Borówno (Kujanki)
-teren kompleksu boisk sportowych Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej (Zakrzewo, ul. Marii Magdaleny Gąszczak)
- budynek Urzędu Gminy Zakrzewo (Zakrzewo, ul. Kujańska)
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynki (wejście/wyjście), obszar wokół budynków (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, część ulic przylegających do budynków), tereny rekreacyjne, plaża, boisk, skwer – miejsca publiczne znajdujące się w administracji gminy, w przypadku Urzędu Gminy wejście, wyjście, teren przyległy, korytarze i klatka schodowa.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Urząd Gminy Zakrzewo dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek organów prowadzących postępowania;
c. na wniosek Kierownika jednostki.
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego