Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych - RODO

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie


W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanym dalej „RODO" informuję, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy  w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
2. Inspektor Danych Osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych - Anetą Buława-Żak w następujący sposób: drogą elektroniczną: iodo@zakrzewo.org.pl, pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
3. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
7. Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych .
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Lista wiadomości
monitoring wizyjny
Projekty współfinansowane ze środków unijnych
W zakresie gospodarki mieszkaniowej
W zakresie spraw związanych z pracą na cele społeczne
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie ewidencji ludności
stanowisko ds. księgowości podatków lokalnych i egzekucji należności
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku
W zakresie spraw związanych z lokalizacją urządzeń w pasie drogowym i lokalizacją zjazdów, zajęcie pasa drogowego, a także spraw związanych z utrzymaniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach
stanowisko ds. podatków i opłat
stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby najmu pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego gminy
W zakresie gospodarki nieruchomościami
W zakresie planowania przestrzennego, warunków zabudowy
Rolnictwo i leśnictwo
Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego