Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie złożono dwie oferty.
Po analizie złożonych dokumentów nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.
Mając na uwadze powyższe nabór nie został rozstrzygnięty.

Zakrzewo, dnia 14 marca 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Dorota Murach