NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

w Urzędzie Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 

Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) osiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie wyższe: informatyczne, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja publiczna.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257);
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016r. poz. 922).
2) znajomość podstawowych przepisów prawnych, w zakresie realizowanych zadań na stanowisku, wynikających z ustaw:
a) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 570);
b) z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);
c) z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm...);
d) stawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. poz.1817)
3) bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego w zakresie stylistyki, ortografii, poprawności językowej pisania, wypowiedzi itp.;
4) biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz używania aplikacji biurowych;
5) rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
6) umiejętność pracy w zespole;
7) umiejętność organizowania pracy własnej;
8) prawo jazdy kat. B.;
9) wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) opracowanie założeń strategii promocji Gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy;
3) bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy;
4) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy;
5) udział w imprezach promujących Gminę Zakrzewo,  w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Gminy  oraz  uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności;
6) koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji Urzędu, utrzymanie i rozwój sieci, sprzętu i programów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie, opracowywanie planów i rozliczanie wykorzystania środków finansowych na informatyzację;
7) udzielanie porad pracownikom w zakresie wykorzystania oprogramowania systemowego i sieciowego;
8) tworzenie niezbędnych zabezpieczeń i kopii zapasowych oprogramowania i danych;
9) wdrożenie oraz nadzór na funkcjonowaniem podpisu elektronicznego;
10) obsługa informatyczna wyborów powszechnych i referendów;
11) opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym gminy i publikacja tych informacji;
12)  prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
13)  obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych: przyjmowanie  w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG-1 oraz obsługa i przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym w CEIDG nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
14)  udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy oraz organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł;
15)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16)  współpraca z organizacjami pozarządowymi ;
17)  realizacja zadań gminy przypisanych przez prawo w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku;
18)  prowadzenie ewidencji obiektów usług hotelarskich, obiektów noclegowych i pól biwakowych;

Informacja o warunkach pracy:

Praca w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze budynku. Praca na stanowisku w większości czasu w pozycji siedzącej wymuszonej, wymagającej stałej koncentracji.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV, z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje (m.in. prawo jazdy),
6) koncepcja prowadzenia promocji gminy
7) oświadczenie o niekaralności,
8)
oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
9)
w przypadku osób niepełnosprawnych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Uwaga: wszystkie dokumenty - kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych".

Termin i miejsce składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu (pokój nr 7), z dopiskiem na kopercie:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki"

w terminie do dnia 3 listopada 2017r.(do godz. 1400)

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  do Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Sprawy organizacyjne:
Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
Nabór odbędzie się w 4 etapach:
I etap- analiza  formalna dokumentów,
II etap-  test ze znajomości zagadnień dotyczących stanowiska,
III etap-  rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona przez komisję, powołaną przez Wójta Gminy,
IV etap- praktyczne sprawdzenie umiejętności.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu, rozmowy kwalifikacyjnej i praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wokiss.pl/zakrzewo) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.                                                         

Inne informacje: 

- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane;
- z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Zakrzewo, dnia 24 października 2017r.

 

 

Lista wiadomości
stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
Wójt Gminy Zakrzewo zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku pracy do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie kierownika klubu Senior+
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
Wójt Gminy Zakrzewo poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zakrzewo do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS Zakrzewo
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
o drugim etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
o przerwaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS Zakrzewo
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zakrzewo ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
Referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń wychowawczych
referent ds. świadczeń wychowawczych
stanowisko ds.promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
Stanowisko d/s promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
Główny księgowy
główny księgowy
główny księgowy