NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 główny księgowy

 

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Zakrzewie, ul.  Kujańska 5 ,  77-424 Zakrzewo

Określenie stanowiska: główny księgowy
pełny etat.

Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego);
4) nieposzlakowana opinia;
5) spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
2) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości urzędu gminy, organu i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
3) bieżące ujmowanie w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych,
4) systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej,
5) sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald,
6) sporządzanie bilansu otwarcia,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki),
8) sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb),
9) sporządzanie innych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
10) sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych,
11) sporządzanie informacji o wydatkach rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy,
12) właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,
13) wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Wójta należą do kompetencji głównego księgowego.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku. Praca na stanowisku w większości czasu w pozycji siedzącej wymuszonej, wymagającej stałej koncentracji.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV, z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) w przypadku osób niepełnosprawnych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności , referencje.

Uwaga:wszystkie dokumenty - kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV , powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych".

Termin i miejsce składanie  dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu (pokój nr 7), z dopiskiem na kopercie:
„Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie"

w terminie do dnia 16 października 2017r. (do godz. 1500)
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  do Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
Nabór odbędzie się w 4 etapach:
I etap-  analiza  formalna dokumentów,
II etap-  test ze znajomości zagadnień dotyczących stanowiska,
III etap-  rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona przez komisję, powołaną przez wójta gminy,
IV etap- praktyczne sprawdzenie umiejętności.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wokiss.pl/zakrzewo) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.                                                          

Inne informacje:  - osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,- z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zakrzewo, dnia 03 października 2017 r.                                     

  Wójt gminy
(-) mgr Henryk Dobrosielski
Lista wiadomości
stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
Wójt Gminy Zakrzewo zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku pracy do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie kierownika klubu Senior+
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
Wójt Gminy Zakrzewo poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zakrzewo do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS Zakrzewo
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
o drugim etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
o przerwaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS Zakrzewo
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko: pracownika socjalnego (na zastępstwo)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zakrzewo ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
młodszy referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zakrzewo
do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
Referent do spraw pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszu sołeckiego
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie
referent ds. świadczeń wychowawczych
referent ds. świadczeń wychowawczych
stanowisko ds.promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
Stanowisko d/s promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
do spraw promocji gminy, informatyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
Główny księgowy
główny księgowy
główny księgowy